یه بغل حرف

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

بی خیال

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۲۴ ب.ظ

بی خیال نداشته هایت..

بی خیال غصه هایت ....

بی خیال هر چه تو را نا آرام میکند....

بمن بگو ببینم 

امروز نفس میکشی؟؟؟

پس خوش بحالت

عمیق نفس بکش ....

عمیق....

عشق را....

زندگی را...

بودن را....

بچش....

ببین....

وبا تمام سلول های بدنت لبخند بزن.....

لمس کن...،،

زنده بودن را 

  • مژگان ...

کوچه های عاشقی

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۲۲ ب.ظ

بوی باران میدهد این کـــــــوچه های عاشقی
عطــــــــــــرگلهای عطش آلود و یاس و رازقی
بوی احســـاس دلم چون خاک باران خورده بود
ذره ای از اشـک حق ،برگونه ام سر خورده بود
این من و در جســـتجوی شعری از عمق وجود
شــــــــعر باران خورده ام بر دیده ، تقدیم تو بود
شعر : کیهان حکمت شعار

  • مژگان ...

مرگ

يكشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱ ب.ظ

دلم مرگ میخواهد

بی صدا

        بی هیاهو

                  بی شلوغی

بی گریه ها و ضجه های مادرم

خدایا

به خداییت قسم

کم آورده ام 

میخواهم آرام محو شوم

نه کسی بیتاب شود

نه دلی آشوب 

آرام بگیرم در آغوشت ......آرااام بمیرم.......آرام بگیرم

  • مژگان ...

پنجره

دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲ ب.ظ

زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ دو ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺴﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران ﭘﻨﺠﺮه دارد ...

ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ روزی از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ، اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ .

ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ روزی از ﭘﻨﺠﺮه اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ، اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ

دﻫﻢ ...

ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ روزی از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ، اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ دارم ...

ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ روزی از ﭘﻨﺠﺮه دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ، دﯾﺪم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮب و

دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ...

ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺪارم ...

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ و آن ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ...

ﭼﻮن ... اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ...

ﻫﺮ روز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﻢ ، ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ...

آن ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮد ....

  • مژگان ...

اشتباه

دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷ ب.ظ

"مرجان ریاحی"

- ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ،

ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. 

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ

ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . 

ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ .

ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ !


ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ.


ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ . ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ، ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ !


"ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ" 

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ . 

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ

ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﻮﺩ.


ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ!

ﺍﻣﺮﻭﺯ،

ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧداختم.

  • مژگان ...